Anasayfaya Dön
Emlak Terimleri Sözlüğü 26/09/2014

Emlak Terimleri Sözlüğü

Genel emlak terimleri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emlak Terimleri Sözlüğü 
Emlakarama.com 
A
ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, 
 
deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı 
 
sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili 
 
parseller topluluğuna kadastro adası denir.
AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet 
 
tanzimine tabi işlemine denir.
ALTYAPI: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne 
 
verilen ad.
ANAHTAR TESLİM: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici 
 
tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine 
 
teslim edilmesini öngören sözleşme şekli.
ANTRE: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, 
 
giriş.
AKAR: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.
ALTYAPI: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve 
 
bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, 
 
telekomünikasyon ve arıtımdan oluşan yapı bütünüdür.
ARSA:  Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik 
 
alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak 
 
ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.
AYNİ HAKLAR:  Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya 
 
hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri 
 
sürülebilen haklardır.
ARAZİ: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey 
 
sınırları bulunan zemin parçasıdır.
B
BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre 
 
bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.
BAHÇEKENT: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak 
 
amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla 
 
çevrili uydu kent.
BALKON: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve 
 
yanları korkulukla çevrili yer.
BEYAN: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle 
 
uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen 
 
taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir.
BANLİYÖ: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim 
 
birimi.
C
CEBRİ İCRA: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra 
 
müdürlüğü aracılığı ile tahsili.
CEBRİ SATIŞ: Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya 
 
ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya 
 
alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına 
 
tescili işlemidir.
CEPHE: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz.
CİNS TASHİHİ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin 
 
değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil 
 
edilmesine denir.
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı 
 
veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve 
 
arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri 
 
duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan 
 
işlemdir.
D
DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan 
 
bölümlerden her birine denir.
DEVRE MÜLK: Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli 
 
zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekâna denir.
DÖNÜM: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, 
 
yaklaşık 1000 m2.
DUBLEKS: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut.
E
EKSPERTİZ: Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer 
 
biçme işi.
EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, 
 
tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.
EMLAK BEYANI: Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını 
 
ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere 
 
makbuz karşılığı verilen belgeye denir.
EMSAL: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, 
 
benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.
F
FERAĞ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş 
 
için tapuda yapılan resmi işlem.
FRANSIZ BALKONU: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü 
 
korkuluklu pencere.
FERAGAT: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.
G
GABARİ: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami 
 
yüksekliği.
GAYRİMENKUL: Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere 
 
taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz 
 
mal da denmektedir.
GECEKONDU: Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok 
 
kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.
GİYDİRME CEPHE: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek 
 
devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, 
 
çoğu camlı dış duvar.
GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar 
 
karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan 
 
sözleşme türü.
H
HACİZ: İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe 
 
denir.
HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde 
 
gösteren ölçekli çizimdir.
HACİZ: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına 
 
veya malına icra dairesi tarafından el konulması.
HİSSELİ TAPU: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.
HİSSE: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık 
 
gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden 
 
her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.
HİSSE TEVHİDİ: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı 
 
taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki 
 
hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne 
 
tescil edilmesi demektir.
İ
İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel 
 
haline getirilmesidir.
İMAR AFFI: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara 
 
kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.
İPOTEK: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.
İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel 
 
haline getirilmesidir.
İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.
İPOTEK: Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca 
 
güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı 
 
kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün 
 
ilgili sütununa tescili işlemidir.
İLAM: Mahkeme kararı demektir.
İŞTİRAKİN FESHİ: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak 
 
halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek 
 
mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.
K
KADASTRO: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve 
 
değerlerini belirtip plana bağlama işi.
KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu 
 
olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok 
 
yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak 
 
malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu’ na göre kurulan 
 
irtifak hakkıdır.
KÂGİR: Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.
KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraflar arasında şekil, biçim adet 
 
(yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü’nce 
 
senet altına temlik şeklidir.
KOORDİNELİ ÇAP: Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin 
 
koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.
KAT MALİKİ: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi.
KAT MÜLKİYETİ: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli 
 
bir bölümüne sahip olabilmesi.
KÜTÜK: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile 
 
bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy 
 
defterlere kütük denir.
KROKİ: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de 
 
gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi.
L
LEBİDERYA: Kesintisiz deniz manzaralı daire.
LÜKS: Bir dairenin en temel öğeler dışında, konfora yönelik daha 
 
fazla detaylarla donatılmış olması.
M
MAHZURLU: Herhangi bir işlem veya uygulamaya elverişli olmayan.
MENKUL: Bir yerden başka bir yere taşınabilen, taşınır.
MERKEZİ ISITMA: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden 
 
borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla 
 
sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi.
MERKEZİ YERDE: Bina ya da konutun, bulunduğu semt veya kentin 
 
merkezi sayılan bölümüne; çarşı, pazar ve ulaşım araçlarına yakın 
 
olması.
MÖBLELİ: İçinde eşyası bulunan daire.
MUHDESAT: Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait 
 
bulunan yapı veya ağaç demektir.
MÜSTAKİL TAPU: Tek konut için verilen tapu.
N
NAZIM PLANI: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi 
 
parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini 
 
belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.
NİZAM: Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda 
 
aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları 
 
ortaktır.
NEV’İ: Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev’i 
 
hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı 
 
yazılmaktadır.
O
ORMAN KADASTROSU: Devlet ormanlarının, kamu tüzel kişiliklerine 
 
ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içinde ve 
 
bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla 
 
müşterek sınırlarının tayin ve tespit edilerek haritaya 
 
bağlanması işlemidir.
ORTAK YERLER: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda 
 
bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma 
 
veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir.
OTOMASYON: Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına 
 
aktarılması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla 
 
vatandaşlara sunulmasıdır.
Ö
ÖLÇEK: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların 
 
imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran.
ÖN BAHÇE DERİNLİĞİ: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön 
 
sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık.
ÖN CEPHE: Yapının yola bakan yüzü.
P
PAFTA: 1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları 
 
meydana getiren ayrı parçalardan her biri.
PARSEL: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, 
 
bir adanın parçalarından her biri.
PLAN: Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimidir.
R
RESTORASYON: Aslını bozmadan onarma.
RAKABE: Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet.
RESMİ SENET: Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni 
 
hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli 
 
bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar 
 
tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen 
 
resmi bir sözleşmedir.
S
SAHİBİNDEN: Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, 
 
doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulması.
SANDIK ODASI: Genellikle penceresi olmayan, evdeki fazla 
 
eşyaların konulabileceği küçük oda.
SELAMLIK: Eskiden büyük konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek 
 
konukların alındığı bölüm.
SERVİS GİRİŞİ: Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan 
 
ikinci derecedeki giriş.
SIFIRDA: Yeni bitmiş ev, daire; hiç kimse tarafından 
 
kullanılmamış.
SOSYAL ALTYAPI: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla 
 
yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar 
 
ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.
STÜDYO: Aynı zamanda oturma, yatma ve yemek için kullanılan oda.
Ş
ŞALE: İsviçre çobanlarının kulübelerine ya da dağ evlerine 
 
verilen ad.
ŞİRVAN: Çatı arasında bulunan basık oda.
ŞAHSİ HAKLAR: Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına 
 
dayanarak, hâkimiyet imkânı sağlayan bu nedenle sadece hukuki 
 
ilişkinin muhatabına karşı ileri sürülebilen haklardır.
ŞERH: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, 
 
kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla 
 
üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa 
 
yazılan hususlardır.
T
TAVANARASI: Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk.
TEKNİK ALTYAPI: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, 
 
kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi 
 
hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı 
 
otopark kullanışlarına verilen ad.
TERAS: 1. Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık 
 
yüksekçe yer, taraça. 2. Üstü gezinmeye elverişli düz dam.
TOPLU KONUT: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte 
 
gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan 
 
terim.
TAPU: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş 
 
bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce 
 
verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir
TEMELLÜK: Mülk edinme, mülk alma.
TEMLİK: Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında 
 
başka birine nakletmek.
TRAMPA: Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. 
 
Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir.
U
UYGULAMA İMAR PLANI: Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa 
 
kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre 
 
çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk 
 
ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama 
 
programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri 
 
ayrıntıları ile gösteren plandır.
UYRUK: Tabiiyet, bir ülkenin vatandaşı olmak.
V
VAKIF: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya 
 
hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme 
 
kararıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf 
 
adı verilir.
VAKIF TAVİZ BEDELİ: Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene 
 
intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli 
 
denilmektedir.
VEFA HAKKI: Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın 
 
alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh 
 
edilir.
VERASET BELGESİ: Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil 
 
müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden 
 
malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi 
 
sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir.
Y
YALI: Düzlük ve açıklık su kıyısına yapılmış köşk.
YASAL MAL REJİMİ: Edinilmiş mallara katılma rejimidir.
YENİ ARAZİ OLUŞUMU: Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya 
 
ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle 
 
sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir.
YENİLEME: Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini 
 
kaybeden veya eksikliği görülen tapulama veya kadastro 
 
paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde 
 
düzeltmeler yapılması işlemidir.
YERLEŞİM YERİ: Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu 
 
yerdir. İkametgah.
YETKİ BELGESİ: Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri 
 
sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul 
 
tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu 
 
belirtir belgedir.
YEVMİYE: Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde 
 
yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra 
 
numarasına göre kaydedildiği deftere yevmiye defteri; bu 
 
defterden alınarak tapu kütüğünde yapılan tescil veya terkinin 
 
yanında belirtilen tarih ve numaraya da, yevmiye tarihi ve 
 
numarası denir.
YIKMA RUHSATI: Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan 
 
izin; yıkma izni.
YOLA TERK: İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal 
 
maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun 
 
biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına 
 
(yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir.
YÖNETİM PLANI: Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina 
 
veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve 
 
sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan 
 
bir belgedir.
Z
ZABIT DEFTERİ: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların 
 
kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği 
 
defterdir.
ZAMANAŞIMI: Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi 
 
gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir.
ZAYÎ: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi 
 
veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi 
 
çıkartılabilir.
ZİLYETLİK: Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak 
 
fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir.
ZİRAİ İPOTEK: Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat 
 
Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat 
 
olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek 
 
işlemidir.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI: Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli 
 
yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından 
 
sigortalanmasıdır.

Bu haber 3489 kez okundu.
Emlak Bilgi Terimler vs. Kategorisindeki Son Haberler
  1. 1. Emlak Terimleri Sözlüğü (3490 kez okundu.) - 26/09/2014
  2. 2. Fotoğraflarınızı küçültün (3385 kez okundu.) - 08/12/2014